Make your own free website on Tripod.com

 

Şekil 12: Fiziksel parçalama yönteminin şematik gösterimi. Partikül örneklemesi yapılmak istenen yapı, önce dilimlere ayrılır. Bunlar arasından sistematik ve rasgele bir örnekleme ile seçilen (f1= ilk parçalama oranı) dilimler alınarak şeritlere ayrılır (A). Bu şeritlerden de belli bir oranda (burada ¼ oranında; f2=1/4) örnekleme yapılır. Örneklemenin her aşamasında, ilk örnekleme aralığı içinden rasgele bir seçimle başlanarak, bu seçimden sonraki her örnek, karar verilen aralıkla sabit olarak seçilir (şeklin A kısmında, ilk 4 kesit arasından rasgele olarak ikinci kesit seçilmiş ve bundan sonra gelen her dördüncü kesit alınmıştır (2, 6, 10, 14 ve 18)). Daha sonraki basamakta, elde edilen şeritler, öncekine dik doğrultuda kesilerle doku küplerine ayrılmıştır (B,C). (Bu kesme işlemleri sırasında, kesitlerin birbirlerine paralel olmaları teorik olarak gerekli değildir. Sadece kesit düzlemlerinin birbirleri ile kesişmemesi gereklidir. Fakat pratikte, paralel kesit almak, çalışmayı daha kolay hale getirdiğinden tercih edilir.) Bu kesme işlemi sonucunda oluşan parçalardan da yine sistematik ve rasgele biçimde, her dördüncü parça seçilmiştir (f3=1/3). İlk birkaç basamak sonunda elde edilen örnekler, bloklanmaya uygun boyutlarda iseler, istenen gömme ortamı kullanılarak bloklanırlar (D). Bloklama sırasında, mümkün olduğunca parçaların orijinal yönelimleri korunmaya çalışırsa, mikroskop gözlemleri daha kolay olmaktadır. Bloklanmak üzere seçilip bloklanan doku parçaları, mikrotomda başından sonuna kadar seri kesitlere ayrılır. Bu kesitlerden de yine önceden belirli bir aralıkta örneklemeler yapılır (burada her 20. kesit örneklenmiştir; f3=1/20) (F). Her kesit örneklemesinde bir kesit ve onun ardışığı, disektör çiftleri (d) olarak seçilirler. Bundan sonra ise, boyama ve kapatma işlemlerinin ardından, mikroskopta yapılan sayım sırasında, sayım alanları da örneklenir(G). Her adım alanının belli bir bölümü sayım için örneklenebilir. Bu örnekleme de, "adım alanı/ sayım alanı" olarak kaydedilir. Sonuçta sayılan toplam disektör partikülü sayısı, tüm örnekleme basamaklarındaki parçalama oranlarının tersi ile çarpıldığında toplam partikül sayısı hesaplanmış olur.

Stereolojik Metotlara Dönüş

Ana Sayfa